530721-4 PCB 连接器键控
 • 键控附件类型 键控硬件
 • 键控硬件类型 外部键控
530347-3 PCB 连接器键控
 • 键控附件类型 键控硬件
 • 键控硬件类型 铆接
530341-5 PCB 连接器键控
 • 键控附件类型 键控硬件
 • 键控硬件类型 外部键控
530341-1 PCB 连接器键控
 • 键控附件类型 键控硬件
 • 键控硬件类型 外部键控
530721-1 PCB 连接器键控
 • 键控附件类型 键控硬件
 • 键控硬件类型 外部键控
530341-3 PCB 连接器键控
 • 键控附件类型 键控硬件
 • 键控硬件类型 外部键控
530341-7 PCB 连接器键控
 • 键控附件类型 键控硬件
 • 键控硬件类型 外部键控
926495-1 PCB 连接器键控 1
 • 键控附件类型 键控带
 • 工组温度范围 -55 – 105
BACA-AMP-195 PCB 连接器键控 1
 • 键控附件类型 键控插头
 • 工组温度范围 -55 – 105
650025-2 PCB 连接器键控 1
 • 键控附件类型 键控插头
 • 工组温度范围 -55 – 105
640629-1 PCB 连接器键控 1
 • 键控附件类型 键控插头
 • 工组温度范围 -55 – 105
926495-4 PCB 连接器键控
 • 键控附件类型 键控带
 • 工组温度范围 -55 – 105
926495-2 PCB 连接器键控
 • 键控附件类型 键控带
 • 工组温度范围 -55 – 105
641623-1 PCB 连接器键控 1
 • 键控附件类型 键控插头
 • 工组温度范围 -55 – 105
530938-1 PCB 连接器键控
 • 键控附件类型 键控硬件
 • 键控硬件类型 外部键控
926495-3 PCB 连接器键控
 • 键控附件类型 键控插头
 • 工组温度范围 -55 – 105
640254-1 PCB 连接器键控 1
 • 键控附件类型 键控插头
 • 工组温度范围 -55 – 105
534164-2 PCB 连接器键控
 • 键控附件类型 键控硬件
 • 键控硬件类型 铆接