CAT-AM71-A17 电源端子 1
 • 产品类型 端子
 • 连接器和端子端接到 电线和电缆
 • 测试电流 50
 • 端子类型 插针
 • 端子基材
 • 端子接触部电镀材料
 • 端子端接区域电镀材料
 • 端子大小 8
 • 线缆尺寸 10 – 8
 • 线缆尺寸 5 – 8
 • 端接类型 压接
 • 电路应用 Power
 • 封装方法 纸箱
 • 封装数量 100
 • 适用于 CPC 连接器