RT9420 角位移传感器 - 电位器 1
 • 产品类型 4 – 20 mA
 • 电气连接 连接器
 • 电源电压 8 – 34
 • 输入电流 4 – 20
 • 输出电流(最大值) 4 – 20 mA
 • 输出阻抗 100000000
 • 频率响应 <1K
 • 角度感应范围 1080
 • 重量 2300
 • 轴直径 .25
 • 输出温度系数 .01%
 • 工组温度范围 -40 – 100
 • 封装 直径 4.5 英寸护套
 • 非线性 (FSO) .15
 • 灵敏度 近乎无限
 • 非重复性和磁滞 .05
 • 扭矩 2