HX-SCE

HX - 低火灾隐患热收缩导线标识套管

薄壁、零卤素、低烟、低毒性、辐照交联、紫外线稳定型聚烯烃热收缩管。

用于标识导线和电缆的 HX-SCE 低火灾隐患 (LFH) 标记套管。 外观为成梯格排列的分割套管。它采用特别研发的辐照交联材料制成。具有低火灾隐患的特点,非常适合用于那些有危及人类生命财产的火灾风险的场合。通常用于铁路、公共交通和重工业。HX (LFH) 标记套管作为完整打印系统的一部分提供。该系统包括特定的打印机、热传递色带和 WinTotal 软件。 

应用

 • 预端接电缆标识 
 • 特别适合用于有危及人类生命或设备安全的火灾风险的场合
 • 适用于公共交通、铁路、航空航天、海洋和工业行业

特性

 • 零卤素
 • 低毒烟
 • 低烟
 • 自熄,无火焰传播
 • 低热释放率
 • 可抵御铁轨上的主要液体(根据 RW-2072 的定义)的腐蚀
 • 优异的阻燃性 - 通常为 LOI 39% 
 • 套管直径:2.4 
PRODUCT

HX-SCE-0.5K-38.1-50-S1-9 - 8-1899792-4

 • TE Internal Number: CV5747-000

 • Alias ID: HX-SCE-0.5K-38.1-50-S1-9

active
PRODUCT

HX-SCE-1K-4.8-50-SS3-9 - C47978-000

 • TE Internal Number: C47978-000

 • Alias ID: 2-1201133-6

 • Alias ID: HX-SCE-1K-4.8-50-SS3-9

active
PRODUCT

HX-SCE-1K-19.0-50-S1-6 - CC4408-000

 • TE Internal Number: CC4408-000

 • Alias ID: 6-1899296-5

 • Alias ID: HX-SCE-1K-19.0-50-S1-6

active
PRODUCT

HX-SCE-1K-19.0-50-S1-5 - CC6393-000

 • TE Internal Number: CC6393-000

 • Alias ID: 9-1899357-0

 • Alias ID: HX-SCE-1K-19.0-50-S1-5

active
PRODUCT

HX-SCE-1K-2.4-50-6 - CC9315-000

 • TE Internal Number: CC9315-000

 • Alias ID: 4-1899471-0

 • Alias ID: HX-SCE-1K-2.4-50-6

active
PRODUCT

HX-SCE-1K-6.4-50-SS1-6 - CP0601-000

 • TE Internal Number: CP0601-000

 • Alias ID: 1899516-4

 • Alias ID: HX-SCE-1K-6.4-50-SS1-6

active
CP2380-000
PRODUCT

HX-SCE-5K-4.8-50-S1-4 - CP2380-000

 • TE Internal Number: CP2380-000

 • Alias ID: 6-1899525-8

 • Alias ID: HX-SCE-5K-4.8-50-S1-4

active
PRODUCT

HX-SCE-5K-4.8-50-S2-4 - CP2381-000

 • TE Internal Number: CP2381-000

 • Alias ID: 6-1899525-9

 • Alias ID: HX-SCE-5K-4.8-50-S2-4

active
PRODUCT

HX-SCE-5K-4.8-50-S3-4 - CP2382-000

 • TE Internal Number: CP2382-000

 • Alias ID: 7-1899525-1

 • Alias ID: HX-SCE-5K-4.8-50-S3-4

active
PRODUCT

HX-SCE-2.5K-9.5-50-S3-4 - CP2384-000

 • TE Internal Number: CP2384-000

 • Alias ID: 7-1899525-3

 • Alias ID: HX-SCE-2.5K-9.5-50-S3-4

active